Obchodní podmínky
Jak nás můžete kontaktovat a objednat si zboží
 • Přes internetový obchod na adrese "www.euronova-shop.cz"
 • telefonicky na čísle 848 800 404 od pondělí do pátku od 9.00 do 15.00.
 • faxem na čísle 848 660 665 24 hodin denně
 • písemně na adrese P. O. Box č. 16, 702 16 Ostrava 2
 • elektronicky na e-mailu  [email protected]
Při podávání objednávky zákazník přijímá nabídku a souhlasí s obchodními podmínkami firmy Euronova.

Platba
Platba je možná na dobírku, kartou online nebo pomocí PayPal

Ceny
Ceny jsou uvedeny v českých korunách a zahrnují DPH. Případné změny DPH nebo jiných daní týkajících se prodeje se projeví ve vyúčtování na Dodacím listě. Ceny v katalogu jsou platné po dobu dvou měsíců od vydání katalogu.

Poštovné
K účtované ceně zboží je třeba připočíst poštovné podle zvoleného způsobu dodávky:
 • 129 Kč při volbě dodávky na nejbližší provozovnu pošty náležející k adrese uvedené na zásilce („na poštu“);
 • 129 Kč při volbě dodávky s doručením na adresu uvedenou na objednávce („do ruky“).
 •  
Dodávka zboží
Dodávka zboží následuje v termínu 8–10 pracovních dní od chvíle obdržení objednávky. Dodávka zboží je realizována v pořadí podle přicházejících objednávek, do vyčerpání zásob. Při velkém množství příchozích objednávek mohou být některé položky dodány další zásilkou v pozdějším termínu do 3–4 týdnů ode dne obdržení objednávky.
Dodávka zboží je omezena pro území České republiky.
Cena poštovného se započítává pouze při dodání hlavní zásilky, a to i v případě, že objednávka bude realizována formou dílčích dodávek. Termín realizace objednávky se může prodloužit z příčin nezávislých na firmě. Vyhrazujeme si právo na průběžné provádění změn, a to jak cen zboží z naší nabídky, tak ceny poštovného, přičemž se tyto změny nedotýkají práv osob, které podaly objednávku již před uskutečněním těchto změn.

Právo na vrácení zboží (právo na odstoupení od smlouvy)
Zaručujeme právo na odstoupení od smlouvy a tím i vrácení objednaného zboží bez udání důvodu. Odstoupit od smlouvy lze do 14 dnů od data obdržení zásilky (nebo od obdržení poslední zásilky pocházející ze stejné objednávky). Odstoupíte-li takto od smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání obyčejným balíkem, které jsme od Vás na základě smlouvy přijali. Částka v hodnotě vráceného zboží bude poukázána poštovní poukázkou.
Pro dodržení 14 denní lhůty na podání prohlášení o odstoupení od smlouvy stačí podat prohlášení před jejím uplynutím na adresu u bonprix S.r.l., EURONOVA, P. O. Box 2, 300 71 Plzeň 71. Můžete k tomu použít také přiložený formulář pro odstoupení od smlouvy, který ale není povinný. Bonprix potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě přijetí vyplněného vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy.
Vrácení vzájemného plnění stran má být provedeno bezodkladně, přičemž ne později, než ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy bonprix obdržel prohlášení Kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy. Bonprix může pozdržet vrácení platby přijaté od Kupujícího do doby, než převezme vrácené věci nebo než obdrží od Kupujícího potvrzení o zaslání věcí, podle toho, ke které události dojde dřív.
Zboží je třeba odeslat na vlastní náklady běžnou poštou na adresu, kterou najdete na nalepovací etiketě (ne na dobírku), nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Zašlete zboží zpět spolu s vyplněnou „Kopií Dodacího listu“ (uvedením důvodu vrácení zboží viz tabulka „Důvod vrácení zboží“ pomůžete zlepšit služby bonprix), pokud možno nejlépe v původním obalu nebo v jiném vhodném obalu. Částka v hodnotě vráceného zboží bude poukázána poštovní poukázkou. Zboží nabízené jako sada (souprava) je třeba vrátit vcelku. Vrácené zboží nesmí být poškozeno a nesmí mít na sobě stopy opotřebení mimo opotřebení v rámci obvyklé manipulace se zakoupeným zbožím (např. vyplývajícím z nutnosti vyzkoušení nebo jiného prověření zboží). Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. V případě vrácení poškozeného zboží, nebo zboží se stopami opotřebení překračujícího rámec obvyklé manipulace, může bonprix uplatnit vůči Kupujícímu odškodnění ve výši hodnoty poškození nebo opotřebení, při čemž částka tohoto odškodnění může být stržena z částky prodejní ceny, která má být vrácena Kupujícímu.
Žádáme o dodržení stanovené lhůty pro vrácení zboží. Pokud si budete přát zboží vyměnit, následujte instrukce na „Dodacím listě“ nebo se obraťte na Zákaznický servis na telefonním čísle 848 800 404. V případě, že bonprix S.r.l nerealizuje dodávku veškerého objednaného zboží v termínu do 30 dnů, má zákazník právo ukončit smlouvu s okamžitým účinkem.


Likvidace obalů
Níže naleznete pokyny, jak správně zlikvidovat obaly použité k balení našich výrobků.
Konzultujte také předpisy pro likvidaci odpadu ve vaší obci.
Bezplatný odběr odpadu
Vzhledem k předpisům platí, že při nákupu nového elektrického nebo elektronického zařízení od Euronovy můžete využít sjednaného přepravce a zažádat o bezplatný odběr starého elektrického nebo elektronického zařízení (WEEE) stejné funkce. Pro další informace kontaktujte náš Zákaznický servis.

Záruka (reklamace)
bonprix ve vztahu k zákazníkovi odpovídá za nesoulad zboží se smlouvou.
V případě nesouladu zboží se smlouvou má zákazník, podle jeho výběru, následující práva:

 1. právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 2. právo na odstranění vady opravou věci,
 3. právo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 4. právo odstoupit od smlouvy;
přičemž konkrétní podmínky realizace výše uvedených práv zákazníka, jsou uvedeny v jednotlivých obecně závazných právních předpisech platných v České republice, zejména v ustanoveních § 1914 až § 1925, § 2087 až § 2117 a § 2158 až § 2174 občanského zákoníku (zákon číslo 89/2012 Sb.), a v ustanoveních zákona o ochraně spotřebitele (zákon číslo 634/1992 Sb.)
Spotřebitel má právo uplatnit u prodávajícího práva z vadného plnění ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. Pokud by spotřebitel shledal na zakoupeném zboží vadu, má možnost obrátit se na prodávajícího na adresu  [email protected]  a připojit své identifikační údaje, číslo objednávky, krátký popis vady a fotografickou dokumentaci aktuálního stavu zboží. Následně bude spotřebitel kontaktován prodávajícím, který jej informuje o výsledku provedeného šetření.

Mimosoudní způsob řešení sporů
Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Pro umožnění využití mimosoudních způsobů řešení sporů podle požadavku čl. 14.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 542/2013 ze dne 21. 5. 2013 o on-line řešení sporů, bonprix uvádí aktivní přípoj k platformě ODR  "http://ec.europa.eu/consumers/odr/".
Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa:   "http://www.evropskyspotrebitel.cz"je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Podrobné informace o zásadách ochrany osobních údajů u bonprix naleznete zde

bonprix S.r.l.
Via Adua 33 – 13855 Valdengo (BI), Itálie
DIČ: CZ683576184